საკაბინეტო კვლევა

საკაბინეტო კვლევა შეიცავს მეორადი ინფორმაციის ანალიზის სხვადასხვა მეთოდებს. მეორადი ინფორმაციის წყაროებია:

ემპირიული მონაცემები/კვლევების ინფორმაცია;

პუბლიკაციები და ნაბეჭდი მონაცემები;

სახელმწიფო პუბლიკაციები და მონაცემთა ბაზები (როგორიცაა საბაჟოს ინფორმაცია, სტატისტიკა და ..);

სპეციალური გამოცემები;

როგორც პრაქტიკა უჩვენებს, ყველაზე პოპულარული მონაცემთა წყარო აი ფი ემ-ის კლიენტებისთვის თავად კომპანიის მონაცემთა არქივია. ბაზები და ანგარიშები, რომლებიც 1996 წლიდან გროვდება კომპანიაში, შეიცავს დიდი რაოდენობით ინფორმაციას პოლიტიკური, სოციალური და სწრაფმოხმარებადი პროდუქტის მარკეტინგიდან, უძრავი ქონების, მედიის მარკეტინგიდან და ..