სახელწოდების ტესტის კვლევა

სახელწოდება კომუნიკაციის საწყისი წერტილია. მისი ტესტირება, როგორც წესი, ბრენდინგის პირველ ეტაპზე ხდება და არსებითად - თვისობრივი კვლევების გზით.

სახელწოდების ტესტი ორი ძირითადი მიმართულებით ხორციელდება. ერთი მიმართულებაა სახელწოდების აღქმა-უნარიანობის დადგენა და მისი (სახელწოდების) თავსებადობის ტესტი ძირითად კონცეპტუალურ მოდელთან, ხოლო მეორე მიმართულება არის არსებული სახელწოდებების, სლოგანებისა თუ სხვა საკომუნიკაციო მასალის ეფექტური თარგმნა ქართულ ენაზე. მეორე მიმართულება კრეატიულია, განსხვავებით პირველისგან და მისი ტესტირებაც პირველისგან განსხვავებული გზით ხდება