გამოკითხული ქვეყნებიდან, ყველაზე ნაკლებად
აზერბაიჯანელებს უნდათ სხვა ქვეყანაში ცხოვრება.
ქართველებისთვის საცხოვრებლად ყველაზე სასურველი
საზღვარგარეთის ქვეყნები გერმანია და აშშ-ია.

4 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ მოქალაქეთა უმეტესობას სხვა ქვეყანაში მუდმივად საცხოვრებლად გადასვლა არ სურს. კვლევაში მონაწილე ქვეყნებია: საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი და რუსეთი. თითოეული გამოკითხული ქვეყნიდან 1200-მა ადამიანმა უპასუხა კითხვას, რამდენად გადავიდოდნენ სხვა ქვეყანაში მუდმივად საცხოვრებლად, თუ ამის შესაძლებლობა ექნებოდათ. საკუთარი ქვეყნიდან საცხოვრებლად სხვაგან გადასვლა ყველაზე ნაკლებად აზერბაიჯანელებს სურთ (78%), შემდეგ მოდიან ქართველები (60%), ხოლო სომხების და რუსების თანაბარ რაოდენობას (47%) არ უნდა სხვა ქვეყანაში ცხოვრება.

გამოკითხული რესპონდენტებიდან, რომლებიც სხვა ქვეყნებში გადავიდოდნენ საცხოვრებლად, აზერბაიჯანელი რესპონდენტების უმეტესობა რუსეთს (4%) და თურქეთს (4%) ასახელებს სასურველ ქვეყნებად, სომხები რუსეთს (12%) და აშშ-ს (11%), ხოლო რუსები - გერმანიას (6%). ზოგადად, ქართველი ემიგრანტების რიცხვი ბოლო წლებში კლებას განიცდის. საქსტატის ბოლო სამი წლის (2014-2016 წწ.) მონაცემების მიხედვით, იზრდება ემიგრანტთა ნაკადი საქართველოდან, მაგრამ ეს ხდება არა საქართველოს მოქალაქეების, არამედ სხვა ქვეყნის მოქალაქეების საქართველოდან გასვლის შედეგად (წყარო: საქართველოს 2017 წლის მიგრაციის პროფილი http://migration.commission.ge/files/migraciis_profili_2017_a4_new.pdf). ქართველ ემიგრანტთა ყველაზე დიდი რიცხვი რუსეთშია. თუმცა, ეს არ არის ქვეყანა, სადაც ქართველების უმეტესობას სურს საცხოვრებლად გადასვლა. როგორც „აიფიემის“ განხორციელებული კვლევის მონაცემები ცხადყოფს, იმ ქართველი რესპონდენტებიდან (24%), რომლებიც სხვა ქვეყანაში მუდმივად ცხოვრების შანსს გამოიყენებდნენ, მხოლოდ 3% გამოთქვამს რუსეთში ცხოვრების სურვილს. მაშინ, როცა ქართველების 5-5% აცხადებს, რომ მათთვის მუდმივად საცხოვრებლად ყველაზე სასურველი ქვეყნები გერმანია და აშშ-ია.

კვლევის შედეგად გამოკვეთილ ამ ტენდენციას ემთხევევა სხვადასხვა წყაროს მონაცემებიც. მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის მიხედვით, 2016 წელს თავშესაფრის მოპოვების თაობაზე ყველაზე მეტი განაცხადი (განაცხადებების საერთო რაოდენობის თითქმის ნახევარი) საქართველოს მოქალაქეების მიერ გერმანიაში იქნა შეტანილი (3,448). ასევე, UNHCR-ის მონაცემებით, გერმანიასა და აშშ-ში საქართველოს მოქალაქეების მიერ თავშესაფრის მოთხოვნის რაოდენობა ბოლო ხუთი წლის (2012-2016 წწ.) მანძილზე საგრძნობლად გაზრდილია.

სიახლეები

გამაგრილებელი სასმელები, ტელევიზია, 2021 წლის პირველი კვარტალი

  • 2021-06-28

ტელევიზიით 2021 წლის პირველ კვარტალში სულ განთავსდა (სასპონსორო და კომერციული) 44165 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრაჟით 799 562 წმ. მათი განთავსება ოფიციალური პრაის ლისტის მიხედვით კომპანიებს და...

2021 წლის რეზონანსული თემები მედიაში

  • 2021-05-11

2021 წელი კორონა ვირუსთან თანაცხოვრებით დაიწყო და გრძელდება, თუმცა არსებობს არანაკლებ მასშტაბური მოვლენები, რომელსაც მიმდინარე წლის განმავლობაში,ქართულმა მედიამ ყურადღება მიაპყრო და საკმაოდ ფარ...